قبلی اظهارات در مورد این جلسه از شاگردان شفر در برابر الریان قطر