فاجعه در غزه/ تنها نیروگاه برق غزه در آستانه بسته شدن