فکری: تیم ها مقابل ما انگار از داروی تقویتی استفاده می کنند