تنابنده: بخش عمده ای از مردم کشور شبکه ها و سریال های ترکیه را نگاه می کنند/ حواشی پایتخت سیاسی است/ فشاری از جانب تلویزیون و اوج روی ما نبود