مورد معافیت از مدارس دولتی از پرداخت هزینه های مصرف آب و برق و گاز تصویب شد