بازدید جهانگیری از نمایشگاه صنایع دستی دانشگاه هنر اسلامی یزد