نتایج حاصل از بررسی این حادثه در خان شیخون بر اساس اطلاعات تروریست ها