تکرار فاجعه آتنا، ستایش و اهورا؛ این بار ندا ۶ ساله از مشهد