احمدی نژاد اعتراض من درک می کنم که چرا شما گفت: "غیر قابل توضیح و نازک کاری" / هر زمان دسترسی به اطلاعات را پیدا کنید, این فرد شد. ایران و یا رئیس دولت اصلاحات از جریان فتنه سازمان یافته به پرچم سبز. اگر شما برنده شوید ...