شفر: به عنوان یک نتیجه وجود دارد ، باید فضاهای پایان