است وجود دارد یک مشکل با تلفن همراه معلول با پرداخت تعرفه ها حل خواهد شد ؟