جراحت یک جوان فلسطینی به دست اسرائیل و شهرک نشینان در بیت المقدس