جلسه با شورای تصمیم گیری در تعدادی از سوری ها در اردن