نعمتی گفت: نکته ۹۰ نماینده مجلس به رئیس جمهور در مورد معضل بازار ارز