ظرفیت بالا از راه اندازی به منظور بررسی ساختار آموزش