دسته کوچک موسیقی جاز نام روستا به امام حسین (. s) در فیلم مستند "وسواس"