تاثیر مسابقات ورزشی روز دانشجو معادل یک سال از حضور در کلاس