با نظر مجلس: مدارس دولتی از پرداخت هزینه های مصرف آب و برق و گاز معاف شد