اوباما: امیدوارم که تماشا لبه های سوریه - سوریه ما