تل آویو است. آنکارا را به نقض موافقتنامه دو جانبه علیه حماس متهم کرد