کنسرت شیلر با اجرای قطعات جدید در تهران برگزار می شود