B اجرایی سازمان به دریافت سود حاصل از حساب های بانکی