محمد با تشکر از: تیم, دولت, حریف, پرسپولیس, نمی شود!