شفیعی: حضور جوان ترها انرژی و هیجان اردو با بیشتر می کند/ والیبال سال سختی در پیش دارد