بازسازی آثار رشید بهبوداف در یک آلبوم/ شرایط خوب نیست