بررسی کدورت علی کریمی و دایی در ایران جنگل/ پایان; شهریار و سحر و جادو و بوسه باران در رشت