برنامه, قهرمانی, لیگ, انگلیسی, والیبال نشسته و بسکتبال با ویلچر اعلام کرد