واکنش پلیس به این اظهارات دادستان ... "دوربین در محیط زندگی جاسوسی موشک"