وزارت امور خارجه ایران برای آزادی مردم بازگشت به ایران,