خصومت با قطر را پایان داده و در برابر ایران متحد شوید