استقبال کیهان از حمله یک بازیگر و فرزند مداح مشهور به دولت