رضایی در لیست شرلروآ در بازی برابر استاندارد خوابگاه + عکس