مجمع عمومی هر دو سال زنان در حزب جمهوری اسلامی برگزار شد