رونق تولید و صنعت در کمک به خط اتیلن غرب/ رکورد تولید اتیلن شکسته شد