دستیاران سابق مغلوب ساختن پیشی جستن به طور مخفیانه همکاری با وکلای خارجی متهم شدند