این کمیته از سطح اقتصادی وضعیت در بازار ارز خارجی است.