دولت مدارس از پرداخت هزینه آب و برق و گاز در الگوی مصرف معاف شدند